Xanax

:: domů ::    :: kontakt :: 

užívání xanaxu - nežádoucí účinky - anxiolytikum (alprazolam) - www.xanax.psychoweb.cz

Dozvíte se:
Co xanax léčí, jaké jsou jeho účinky, při jakých příznacích pomáhá
Příbalová informace-leták ke xanaxu
Možné nežádoucí účinky a vznik závislosti na xanaxuČtení:

Xanax - příbalový leták


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte


Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls10372

6/2010 a příloha ke sdělení sp.zn.sukls103724/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- RP

XANAX 0,25 mg; XANAX 0,5 mg; XANAX 1 mg; XANAX 2 mg
(alprazolamum)
tablety
XANAX SR 0,5 mg; XANAX SR 1 mg; XANAX SR 2 mg; XANAX SR 3 mg
(alprazolamum)
tablety s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek XANAX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XANAX užívat
3. Jak se přípravek XANAX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek XANAX uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK XANAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek XANAX obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny benzodiazepinů.
Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum a antidepresivum (lék působící proti stavům úzkosti,
navozující pocity uvolnění a uklidnění a působící proti depresím).
Přípravek XANAX je indikován k léčbě příznaků:
- úzkosti
- panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní
Přípravek XANAX budete užívat pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XANAX
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek XANAX:
 trpíte-li onemocněním myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou
slabostí)
 jestliže jste přecitlivělý/á na benzodiazepiny nebo některou z dalších látek obsažených
v přípravku
 trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností
 trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku)
 trpíte-li těžkou jaterní nedostatečností
Přípravek XANAX není určen pro použití u pacientů mladších 18 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku XANAX je zapotřebí:
 trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin
 trpíte-li akutním glaukomem (zeleným zákalem) s uzavřeným úhlem
 trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony
 trpíte-li panickými poruchami nebo příbuznými stavy
 zaznamenáte-li během léčby nervozitu, neklid, podrážděnost, agresivitu, bludy, vztek, noční můry, halucinace, psychózu, nepřiměřené chování a jiné poruchy chování. V tomto případě přerušte užívání přípravku a kontaktujte svého lékaře.
 užíváte-li přípravek XANAX dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k psychické závislosti.
 jste-li starší pacient/ka nebo jste oslaben/a. Užívejte nejnižší účinnou dávku, aby se zabránilo ataxii (porucha koordinace pohybů) nebo zvýšené sedaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Benzodiazepiny včetně alprazolamu prohlubují dále útlum funkcí CNS (centrálního nervového systému), jsou–li podávány současně s psychotropními léky (léky ovlivňující duševní činnost), antikonvulzivy (léky proti křečím), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na CNS.
Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku, nebo vysadit tento lék nebo přípravku XANAX:
 ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika,
 nefazodon, fluvoxamin a cimetidin,
 fluoxetin, propoxyfen, perorální kontraceptiva, sertralin, diltiazem nebo makrolidová antibiotika jako erytromycin a klaritromycin,
 ritonavir (nebo jiné léky na léčbu HIV).

Během léčby přípravkem XANAX nepožívejte alkoholické nápoje ani neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.

Užívání přípravku XANAX s jídlem a pitím
Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jste-li těhotná, myslíte, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři. Lékař rozhodne o ukončení/přerušení léčby.
Ženám užívajícím přípravek XANAX se nedoporučuje kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte složité stroje, dokud si neověříte, že lék na Vás nemá tlumivý účinek ani u Vás nevyvolává závratě.

Důležité informace o některých složkách přípravku XANAX
Tablety přípravku XANAX obsahují laktózu a nesmí se podávat pacientům s vzácnými dědičnými poruchami vstřebávání cukrů jako je nesnášenlivost galaktózy, Lappova nedostatečnost laktózy nebo nedostatečná absorpce glukózy-galaktózy.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek XANAX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Optimální dávkování přípravku XANAX Vám bude stanoveno na základě závažnosti Vašich příznaků a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné snížení dávky.

LÉČBA ÚZKOSTI
Xanax, tablety
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,25-0,5 mg 3x denně
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou během dne do několika dávek
Xanax, SR tablety s prodlouženým uvolňováním
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 1 mg denně, rozdělené během dne do 1-2 dávek
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou během dne do 1-2 dávek

LÉČBA PANICKÝCH PORUCH
Xanax, tablety
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,5-1 mg před spaním
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Zvyšovat dávku lze nejvýše ale o 1 mg každé 3-4 dny.
Xanax SR, tablety s prodlouženým uvolňováním
Doporučená zahajovací dávka: 0,5-1 mg denně před spaním
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Dávka má být rozdělena během dne do 1-2 dávek.

Použití přípravku XANAX 2 mg
Je-li třeba, tablety přípravku XANAX 2 mg je možné rozpůlit nebo rozčtvrtit. Umístí se vydutou stranou na tvrdou podložku. Tlakem palce se rozdělí na 2 stejné části s obsahem 1 mg. Je-li třeba, je možné dále tyto části rozdělit. Opět se umístí vydutou stranou na tvrdou podložku a tlakem palce se rozdělí – na 2 dílky s obsahem 0,5 mg.
Tímto způsobem získáte následující dílky tablet přípravku Xanax:
Tyto dílky je možné uchovávat ve speciálně upraveném uzávěru lahvičky.

Použití přípravku XANAX SR
U přípravku XANAX SR je uvolňování alprazolamu opožděné. Tablety by neměly být žvýkány, ale polykány vcelku.

Léčba starších a oslabených pacientů
Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na toleranci pacienta.

Jestliže jste užil/a více přípravku XANAX, než jste měl/a
Vezmete-li více tablet, než je předepsáno (nebo vezme-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte
lékařskou pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku XANAX.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek XANAX
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Neberte si dvojitou dávku, abyste doplnil/a zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek XANAX
Nikdy sami léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů Vašeho lékaře, co se týče velikosti dávky a délky užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku XANAX se mohou opět objevit původní příznaky nebo příznaky z vysazení. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek XANAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se během léčby přípravkem XANAX vyskytnou nežádoucí účinky, vznikají zejména na počátku léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí.

LÉČBA ÚZKOSTI
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky u pacientů s úzkostí jsou ospalost a zmámenost nebo závratě. Méně často se vyskytují: bolest hlavy, deprese, třes, změny tělesné hmotnosti, poruchy paměti/amnézie, poruchy soustředění, zmatenost, poruchy koordinace pohybů a vegetativní projevy, zažívací potíže, rozmazané vidění.
V souvislosti s používáním benzodiazepinů včetně alprazolamu byly dále popsané následující nežádoucí účinky: přecitlivělost, podrážděnost, zlost, agresivní nebo nepřátelské chování, zvýšená agitace (neklid), nervozita, úzkost, nespavost, dystonie (svalová křeč), únava, ataxie (porucha koordinace pohybů), svalová ochablost, poruchy hybnosti, epilepsie, poruchy řeči, poruchy paměti, známky paranoie, depersonalizace (odosobnění), halucinace, porucha funkce jater, alergické reakce, sexuální dysfunkce, poruchy menstruace a ovulace, gynekomastie (vývin poprsí u mužů v důsledku hormonálních poruch), inkontinence (neschopnost udržet moč) nebo retence (zadržování) moči, anorexie (nechutenství), zvýšený nitrooční tlak, hyperprolaktinémie (zvýšená hladinu hormonu prolaktinu v těle).

LÉČBA PANICÝCH PORUCH
Nejčastějšími nežádoucími reakcemi u pacientů s panickými poruchami jsou útlum, ospalost, únava, poruchy hybnosti a koordinace pohybů a poruchy řeči. Méně často se vyskytují změny nálady, zažívací potíže, dermatitida (kožní projevy), poruchy paměti, sexuální poruchy, poruchy myšlení a zmatenost. Během léčby benzodiazepiny včetně alprazolamu byly hlášeny případy psychické a fyzické závislosti a s tím související abstinenční příznaky. Mohou to být některé z následujících: bolest hlavy, bolest svalů, nadměrná úzkost, napětí, agitace (neklid), zmatenost, podrážděnost až derealizace (pocit nereálnosti, cizoty okolního světa), depersonalizace (odosobnění), poškození sluchu, ztuhnutí a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo epileptické záchvaty.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK XANAX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě 15-30°C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek XANAX obsahuje
- Léčivou látkou je alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v jedné tabletě
- Pomocnými látkami jsou: Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, sodná sůl dokusátu s natrium-benzoátem, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Tablety 0,5 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127). Tablety 1 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127) a indigokarmín (E132).

Co přípravek XANAX SR obsahuje
- Léčivou látkou je alprazolamum 0,5 mg, 1 mg, 2 mg nebo 3 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním léčivé látky
- Pomocnými látkami jsou: Monohydrát laktosy, hypromelosa 2208/4000 a 2208/100, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Tablety 0,5 mg a 2 mg obsahují barvivo hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Jak přípravek XANAX vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety
XANAX 0,25 mg: bílé, eliptické, oválné půlené tablety s nápisem Upjohn 29
Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.
XANAX 0,5 mg: růžové, eliptické, oválné půlené tablety s nápisem Upjohn 55
Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.
XANAX 1 mg: světle fialové, oválné tablety, na jedné straně s půlící rýhou, na druhé označení Upjohn 90
Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.
XANAX 2 mg: bílé, ploché, obdélníkové tablety, na jedné straně označené (U94), na druhé s půlící rýhou
Velikost balení: 50 tablet.
Tablety s prodlouženým uvolňováním
XANAX SR 0,5 mg: světle modré, bikonvexní, kulaté tablety se zvýrazněným okrajem o průměru 9,3 mm, na jedné straně označené Upjohn 57
Velikost balení: 30 tablet.
XANAX
SR 1 mg: bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zvýrazněným okrajem, o průměru 9,3 mm,
označené na jedné straně Upjohn 59
Velikost balení: 30 tablet.
XANAX SR 2 mg: světle modré, kruhovitě bikonvexní tablety ve tvaru pětiúhelníku, o průměru 8,9 mm, označené na jedné straně Upjohn 66
Velikost balení: 30 tablet.
XANAX SR 3 mg: bílé, kruhovitě bikonvexní tablety ve tvaru trojúhelníku, označené na jedné straně Upjohn 68
Velikost balení: 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o.,Praha, Česká republika

Výrobce Pro XANAX 0,25 mg, XANAX 0,5 mg, XANAX 1 mg, XANAX 2 mg:
Pfizer Manufacturing Belgiím NV, Puurs, Belgie
Pharmacia Italia S.p.A., Ascoli Piceno (AP), Itálie

Výrobce Pro XANAX SR 0,5 mg, XANAX SR 1 mg, XANAX SR 2 mg, XANAX SR 3 mg:
Pfizer S.r.l., Ascoli Piceno (AP), Itálie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci na adrese: Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel. 283 004 111.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.6.2010


zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv, http://www.sukl.cz/download/pil/PI13220.pdf

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

 

Vyloučení odpovědnosti: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.

Porazte depku a smutek:

Doktor mozek - obálka PhDr. Michaela Peterková: Doktor mozek
 
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nesoustředěnosti, nervozity či únavy.
CHCI E-BOOK ZDARMA
Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
 
Doporučujeme weby:

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz

Léčba deprese - Cipralex (escitalopram); Cipralex v léčbě depresivních epizod, úzkostných poruch jako je panmická porucha, sociální fobie nebo generalizovaná úzkost
Léčba nespavosti - Hypnogen (zolpidem); jak působí proti insomnii, jak předejít vzniku závislosti